ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆନାସ୍ଥେସିଆ |

  • Silicone breathing circuit

    ସିଲିକନ୍ ନିଶ୍ୱାସ ସର୍କିଟ |

    ଆନାସ୍ଥେସିଆ କିମ୍ବା ସର୍ଜିକାଲ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ iration ାସକ୍ରିୟା ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହା ଆନାସ୍ଥେସିଆ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |